02.11.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 02.11.2019 от 14:00 часа

02.11.2019

Съобщение

 

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019 г., ОИК - Дългопол публикува одобрения предпечатен образц на бюлетината за гласуване на II тур за кмет на кметство Медовец и кмет на кметство Поляците на 03.11.2019 г., както следва:

КМЕТ НА МЕДОВЕЦ

КМЕТ НА ПОЛЯЦИТЕ

01.11.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 01.11.2019 от 16:00 часа

29.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 29.10.2019 от 15:00 часа

22.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 23.10.2019 от 16:00 часа

21.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 21.10.2019 от 17:00 часа

16.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ! ОБУЧЕНИЕ!!!

На 20 октомври (неделя) от 11:00 часа в залата на НЧ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Дългопол ще се проведе обучение на секционните комисии на територията на община Дългопол за изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019г.

15.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 15.10.2019 от 17:00 часа

15.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 16.10.2019 от 17:00 часа

12.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 12.10.2019 от 16:30 часа

10.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията за 10.10.2019 от 15:30 часа

08.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва дата за следващото си заседание на 09.10.2019 г. от 17:00 часа. при дневен ред:

Избиране на двама упълномощени представители на ОИК Дългопол, които да приемат хартиените бюлетини и да подпишат приемо-предавателния протокол.

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК Дългопол публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор, за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

Образци на бюлетини

06.10.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията на 07.10.2019 от 17.00 часа

02.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Дългопол чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Дългопол.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Дългопол от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Дългопол.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

27.09.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следващото си заседание за 28.09.2019 г. от 15:00 часа при дневен ред:

1. Разглеждане и одобряване на образците на бюлетините по видове избори.

24.09.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията на 26.09.2019 от 17.00 часа при дневен ред:

1.Приемане и утвърждаване на предложение за тираж и печат на бюлетини .

2. Обсъждане на текущи въпроси.

3. Разни.

18.09.2019

Съобщение

1. Проект на решение относно регистрация на Емурла Ахмед Емурла като кандидат за кмет на Община Дългопол, за участие в местни избори, провеждани на 27 октомври 2019 г. в Община Дългопол, издигнат от Движение за права и свободи.

2. Проект на решение относно регистрация на кандидати за кметове на кметства на територията на Община Дългопол, за участие в местни избори, провеждани на 27 октомври 2019 г. в Община Дългопол, издигнати от Движение за права и свободи.

3. Проект на решение относно регистрация на кандидати за общински съветници в Община Дългопол, за участие в местни избори, провеждани на 27 октомври 2019 г. в Община Дългопол, издигнати от Движение за права и свободи.

4. Разни.

17.09.2019

Съобщение

 

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 

17.09.2019

ВАЖНО!

На вниманието на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК ДЪЛГОПОЛ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.!

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

4. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

5. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА (таблица в EXCEL формат) 

09.09.2019
16.09.2019

Съобщение

ОИК Дългопол насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията на 24.09.2019 от 17.00 часа при дневен ред:

1. Проекти за решения за регистрация на кандидатски листи за кметове и общински съветници.

2. Обсъждане на текущи въпроси.

3. Разни.

 

12.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019 год. от 15:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Дългопол, с проект за дневен ред:

 

1. Регистрация на партии и коалиции

2. Назначаване на техничеки сътрудник

3. Разни

11.09.2019

Проект за дневен ред

На 11.09.2019 г. ще се проведе заседание на ОИК Дългопол при следния дневен ред:

Материали за заседанието

Член  на ОИК

докладчик

1.        

Проект на решение относно реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от Общинска избирателна комисия Дългопол в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

2.        

Проект на решение относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

3.        

Проект на решение относно маркиране на печата на Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

4.        

Проект на решение относно утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

5.        

Проект на решение относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

6.        

Проект на решение относно определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

7.    

Проект на решение относно определяне на специалист – експерт към Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

8.    

Проект на решение относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

9.    

Проект на решение относно приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

10.

Проект на решение относно определянето и обявяването на номерата на секционните избирателни комисии на територията на община Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

11.

Проект на решение относно образуване на избирателни секции и утвърждаване на номерата и адресите на секциите на територията на община Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

12.

Проект на решение относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Дългопол за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

13.

Проект на решение относно регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Дългопол за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

14.

Проект на решение относно регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия Дългопол за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

15.

Проект на решение относно определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Дългопол при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Председателя

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 128-МИ / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕДОВЕЦ

 • № 127-МИ / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯЦИТЕ

 • № 126-МИ / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК да представляват ОИК Дългопол пред ГРАО – Варна във връзка с предаване на избирателните списъци втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03.11.2019г. за проверка.

всички решения